نمایش دادن همه 6 نتیجه

کارگاه گلدوزی پلاستیکی بزرگ

4,000 تومان
از این  کارگاه در پروژه های گلدوزی و همچنین نمد دوزی استفاده میشود.کارگاه وسیله‌ایه که در هنر سوزن دوزی استفاده میشه، با این وسیله میشه

کارگاه گلدوزی پلاستیکی متوسط

3,000 تومان
از این  کارگاه در پروژه های گلدوزی و همچنین نمد دوزی استفاده میشود.کارگاه وسیله‌ایه که در هنر سوزن دوزی استفاده میشه، با این وسیله میشه

کارگاه گلدوزی پلاستیکی کوچک

2,000 تومان
از این  کارگاه در پروژه های گلدوزی و همچنین نمد دوزی استفاده میشود.کارگاه وسیله‌ایه که در هنر سوزن دوزی استفاده میشه، با این وسیله میشه

کارگاه گلدوزی پلاستیکی متوسط

3,000 تومان
از این  کارگاه در پروژه های گلدوزی و همچنین نمد دوزی استفاده میشود.کارگاه وسیله‌ایه که در هنر سوزن دوزی استفاده میشه، با این وسیله میشه

کارگاه گلدوزی پلاستیکی بزرگ

4,000 تومان
از این  کارگاه در پروژه های گلدوزی و همچنین نمد دوزی استفاده میشود.کارگاه وسیله‌ایه که در هنر سوزن دوزی استفاده میشه، با این وسیله میشه

کارگاه گلدوزی پلاستیکی کوچک

2,000 تومان
از این  کارگاه در پروژه های گلدوزی و همچنین نمد دوزی استفاده میشود.کارگاه وسیله‌ایه که در هنر سوزن دوزی استفاده میشه، با این