نمایش 1–12 از 26 نتیجه

حلقه فلزی سایز ۷۰ سانت

36,000 تومان
حلقه فلزی سایز 70 سانت به عنوان حلقه آویز در مکرومه بافی ، حلقه دریم کچر ، و حلقه تاب مکرومه بافی و کارهای تزیینی مانند تهیه سبد با حلقه و … کاربرد دارد

حلقه فلزی سایز ۶۰ سانت

32,000 تومان
حلقه فلزی سایز 60 سانت به عنوان حلقه آویز در مکرومه بافی ، حلقه دریم کچر ، و حلقه تاب مکرومه بافی و کارهای تزیینی مانند تهیه سبد با حلقه و … کاربرد دارد

حلقه فلزی سایز ۵۰ سانت

18,000 تومان
حلقه فلزی سایز 50 سانت به عنوان حلقه آویز در مکرومه بافی ، حلقه دریم کچر ، و حلقه تاب مکرومه بافی و کارهای تزیینی مانند تهیه سبد با حلقه و … کاربرد دارد

حلقه فلزی سایز ۴۵ سانت

14,000 تومان
حلقه فلزی سایز 45 سانت به عنوان حلقه آویز در مکرومه بافی ، حلقه دریم کچر ، و حلقه تاب مکرومه بافی و کارهای تزیینی مانند تهیه سبد با حلقه و … کاربرد دارد

حلقه فلزی سایز ۴۰ سانت

12,000 تومان
حلقه فلزی سایز 40 سانت به عنوان حلقه آویز در مکرومه بافی ، حلقه دریم کچر ، و حلقه تاب مکرومه بافی و کارهای تزیینی مانند تهیه سبد با حلقه و … کاربرد دارد.

حلقه فلزی سایز ۲۰ سانت

5,000 تومان
حلقه فلزی سایز 20 سانت به عنوان حلقه آویز در مکرومه بافی ، حلقه دریم کچر ، و حلقه تاب مکرومه بافی و کارهای تزیینی مانند تهیه سبد با حلقه و … کاربرد دارد

حلقه فلزی سایز ۱۵ سانت

4,000 تومان
حلقه فلزی سایز 15 سانت به عنوان حلقه آویز در مکرومه بافی ، حلقه دریم کچر ، و حلقه تاب مکرومه بافی و کارهای تزیینی مانند تهیه سبد با حلقه و … کاربرد دارد

حلقه فلزی سایز ۷ سانت

2,000 تومان
حلقه فلزی سایز 7 سانت به عنوان حلقه آویز در مکرومه بافی ، حلقه دریم کچر ، و حلقه تاب مکرومه بافی و کارهای تزیینی مانند تهیه سبد با حلقه و … کاربرد دارد

حلقه فلزی سایز ۴ سانت

1,000 تومان
حلقه فلزی سایز 4 سانت به عنوان حلقه آویز در مکرومه بافی ، حلقه دریم کچر ، و حلقه تاب مکرومه بافی و کارهای تزیینی مانند تهیه سبد با حلقه و … کاربرد دارد

حلقه فلزی سایز ۳ سانت

1,000 تومان
حلقه فلزی سایز 3 سانت به عنوان حلقه آویز در مکرومه بافی ، حلقه دریم کچر ، و حلقه تاب مکرومه بافی و کارهای تزیینی مانند تهیه سبد با حلقه و … کاربرد دارد

حلقه فلزی سایز ۲/۵ سانت

800 تومان
حلقه فلزی سایز 2/5 سانت به عنوان حلقه آویز در مکرومه بافی ، حلقه دریم کچر ، و حلقه تاب مکرومه بافی و کارهای تزیینی مانند تهیه سبد با حلقه و … کاربرد دارد

حلقه فلزی سایز ۲ سانت

600 تومان
حلقه فلزی سایز 2 سانت به عنوان حلقه آویز در مکرومه بافی ، حلقه دریم کچر ، و حلقه تاب مکرومه بافی و کارهای تزیینی مانند تهیه سبد با حلقه و … کاربرد دارد