نمایش دادن همه 6 نتیجه

دکمه ریلی فشاری سایز فاصله دار سفید

12,000 تومان
دکمه ریلی فشاری سایز فاصله دار سفید نواری است که بر روی آن دکمه های فشاری با فاصله کم قرار گرفته اند و جایگزین خوبی برای زیپ است و غالبا برای مانتو ، چادر و پوشاک استفاده می شود.

دکمه ریلی فشاری سایز ریز سفید

12,000 تومان
دکمه ریلی فشاری سایز ریز سفید نواری است که بر روی آن دکمه های فشاری با فاصله کم قرار گرفته اند و جایگزین خوبی برای زیپ است و غالبا برای مانتو ، چادر و پوشاک استفاده می شود.

دکمه ریلی فشاری سایز درشت سفید

24,000 تومان
دکمه ریلی فشاری سایز درشت سفید نواری است که بر روی آن دکمه های فشاری با فاصله کم قرار گرفته اند و جایگزین خوبی برای زیپ است و غالبا برای مانتو ، چادر و پوشاک استفاده می شود.

دکمه ریلی فشاری سایز ریز مشکی

12,000 تومان
دکمه ریلی فشاری سایز ریز مشکی نواری است که بر روی آن دکمه های فشاری با فاصله کم قرار گرفته اند و جایگزین خوبی برای زیپ است و غالبا برای مانتو ، چادر و پوشاک استفاده می شود.

دکمه ریلی فشاری سایز درشت مشکی

24,000 تومان

دکمه ریلی فشاری سایز درشت مشکی نواری است که بر روی آن دکمه های فشاری با فاصله کم قرار گرفته اند و جایگزین خوبی برای زیپ است و غالبا برای مانتو ، چادر و پوشاک استفاده می شود.

در صنعت خیاطی، دکمه های لباس به عنوان یکی از اصلی ترین تجهیزاتی می باشد

دکمه ریلی فشاری سایز فاصله دار مشکی

12,000 تومان
دکمه ریلی فشاری سایز فاصله دار مشکی نواری است که بر روی آن دکمه های فشاری با فاصله کم قرار گرفته اند و جایگزین خوبی برای زیپ است و غالبا برای مانتو ، چادر و پوشاک استفاده می شود.