برای واریز وجه به حساب میتوانید از شماره حساب های زیر استفاده کنید.

۶۱۰۴-۳۳۷۹-۳۰۵۲-۴۷۰۵

شماره کارت قرض الحسنه : بانک ملت بنام سلیمان همتی

۶۱۰۴-۳۳۷۶-۸۳۷۷-۰۴۶۳

شماره کارت جاری : بانک ملت بنام سلیمان همتی

۱۲۴۷۶۷۸۴۰۷
شماره حساب قرض الحسنه : بانک ملت بنام سلیمان همتی


۸۱۱۸۷۲۳۰۴۱
شماره حساب جاری : بانک ملت بنام سلیمان همتی