برای واریز وجه به حساب میتوانید از شماره حساب های زیر استفاده کنید.

6104-3379-3052-4705

شماره کارت قرض الحسنه : بانک ملت بنام سلیمان همتی

6104-3376-8377-0463

شماره کارت جاری : بانک ملت بنام سلیمان همتی

1247678407
شماره حساب قرض الحسنه : بانک ملت بنام سلیمان همتی


8118723041
شماره حساب جاری : بانک ملت بنام سلیمان همتی